تابلو برق

تابلو برق

تابلو برق

تابلو برق

تابلو برق یک باکس با امکانات الکتریکی میباشد که در جهت در دست گرفتن و همینطور توزیع انرژی الکتریکی کاربرد فراوانی دارد.  دلایل کارکرد تابلو برق به شرحی است که در ادامه توضیح می دهیم.
قابلیت کنترل کردن و محافظت و کمتر کردن هزینه فناوری مربوط به آن، امنیت زیاد و زمان مورد نیاز برای نصب سیستم الکترونیکی تابلو برق بسیار مقرون به صرفه است. همه سیستم های برقی در هر شرایطی طول عمر خود را دارند و در شرایط خاصی به دلیل اثرات محیط و دما و رطوبت و روش به کار بردن آن ها است. به خاطر مطمئن شدن از اینکه تابلو برق فشار قوی نیست و مخصوصا اینکه مدار شکن مشخصات کارکرد و امنیت روشن شده را برای همه طول عمر خود محافظت کرد و پیشنهاد می کنیم، که دستگاه در شرایط فضای مناسب و کاربردی لازم نصب شود.

پیشگیری با عملیات محافظت از تابلو برق ها عبارت است از انجام، در فواصل زمانی از قبل مشخص شده و بر معیار مشخص شده، مطالعه هایی در جهت کم کردن درصد ایراد یا زوال در کارکرد یک سیستم تابلو برق است. دو نوع محافظت در جهت پیشگیری از ایرادات تابلو برق ها وجود دارد و اولی محافظت دوره ای برای هر نوع محصول، پیشنهاد های حفاظت باید در یک فایل اختصاصی توسط بخش فنی کاربردی شود. این روش های تأیید تابلو برق، که برای حفظ فناوری ها یا مجموعه های کوچکتر آنها در شرایط کاربردی مناسب در طول عمر کارایی قابلیت تابلو برق در نظر گرفته شده است و باید طبق فاصله های زمانی مشخص شده در این فایل انجام شود. همچنین محافظت شرایطی در تابلو برق ها به معنای این است که تا حد مشخصی، کاربرد تعمیر و نگهداری مشروط وسیله ای برای کم کردن (اما نه حذف) سیستم تعمیرات و محافظت دوره ای پیشنهاد شده است و بنابراین محدود به حداقل امکانات است که نیاز به خاموش شدن سالیانه برای وصل شدن دارد.

این عملیات نگهداری زمانی آغاز می شوند که آلارم های برنامه ریزی شده نشان دهند که به یک آستانه از پیش تعریف شده رسیده است. واحدهای سیستم الکترونیکی در مدار قطع کننده برق می توانند چنین عملکردهایی را پیشنهاد کنند. نگهداری مشروط وسیله ای برای بهینه سازی تعمیر و نگهداری نصب می باشد و یکی از دلیل هایی که تابلو برق را به وجود آمدند، مشکلات به وجود آمده از وصل تجهیزات است. سابقا مشکلات پیش آمده از عوامل محیطی و مشکلات ناشی از نصب تجهیزات و اتفاقاتی مانند وصل اندک به  سیستم  برقی تابلو برق به وجود آمده است، پس به این دلیل وجوب افزایش امنیت تابلو برق بیش از پیش نیاز است که کارشناسان تابلو برق را طراحی و در بازار فراهم کنند.

نوشته های مشابه